KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuatı uyarınca, Kişisel Verilerin Korunması  Hakkında Aydınlatma Metni (“aydınlatma metni”) , Robokobi Bilişim A.Ş. (“Robokobi”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen bireylerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Robokobi olarak kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Aydınlatma metni, kullanıcılarımıza  çeşitli ürün ve hizmetler sunduğumuz durumlar da dahil olmak üzere, kullanıcılarımız adına veri işleyen veya hizmet sağlayıcısı rolünde kişisel veri işlediğimiz durumlarda geçerli değildir. Veri işleyen veya hizmet sağlayıcısı rolünde kişisel veri işlediğimiz durumlar için ilgili veri sorumlusu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Robokobi  tarafından “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorilerine giren kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Kanun’un “Genel İlkeler” kenar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak ve yine Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” kenar başlıklı 5’inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” uyarınca açık rızanızın varlığı halinde veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ((a) bir sözleşmenin ifası; (b) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi; (c) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; (c) meşru menfaat; (d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; (e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya (f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)  şartları uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir.

 

• Geçerli kullanım koşullarına uygunluğun gözden geçirilmesi: Kişisel Verilerinizi, yetkili bir kullanıcı olduğunuzu doğrulamak ve müşterimizin veya kullanıcının sözleşmesindeki geçerli kullanım koşullarına uygunluğu gözden geçirmek için, bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK 5/2-(c));

• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Kişisel Verilerinizi, haklarımızı korumak için Kişisel Verilerin işlenmesini veya üçüncü kişilere açıklanmasını gerektirdiği veya gerekli olduğu ölçüde, geçerli yasalar kapsamındaki yasal yükümlülüklerimiz uyarınca kamu ve devlet kurumları, mahkemeler veya düzenleyici ve denetleyici yetkili kurumlar ile işbirliği yapma amacı ile hukuku yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına dayalı olarak (KVKK m. 5/2(ç) ve (e));

• İletişim ve kullanıcı desteği taleplerinin ele alınması: “Robokobi’yi deneyin” ya da diğer internet sitesi formlarını doldurarak veya telefon ya da mail aracılığı ile kullanıcı desteği talep ettiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi taleplerinizi yerine getirme ve sizinle iletişim kurma amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK 5/2-(c));

• İnternet sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirme ve iyileştirme: Kişisel Verilerinizi eğilimleri analiz etmek ve internet sitemizi ve hizmetlerimizi kullanımınızı ve etkileşimlerinizi izlemek, internet sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik meşru menfaatimiz için gerekli olduğu ölçüde ROBOKOBİ’bib meşru menfaatine dayalı olarak (KVKK 5/2-(f));

• İnternet sitemizin ve hizmetlerimizin sağlanması ve güvenliğinin artırılması: İnternet sitelerimizin ve hizmetlerimizin kullanımını izleyerek, hesapları ve etkinliği doğrulayarak, şüpheli etkinliği araştırarak ve politikalarımızı gerektiği ölçüde uygulayarak kişisel verileriniz hizmetlerin, internet sitesinin, sistemlerin ve uygulamaların güvenliğini ve genel olarak Robokobi’nin güvenliğini sağlama ve artırma konusundaki meşru menfaatine dayalı olarak (KVKK 5/2-(f));

• Kullanıcı kayıtlarının yönetimi: Sizinle olan sözleşmemizi geçerli hizmet şartlarına göre yerine getirmek amacıyla kullanıcı hesabınızı yöneterek sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK 5/2-(c));

• Sözleşmenin ifası: Kişisel Verilerinizi sizinle veya işvereninizle olan sözleşmemizi yerine getirmek amacıyla (örneğin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yetkili bir kullanıcısı olduğunuzda veya bir hizmet sağlayıcısı veya tedarikçisi için çalıştığınız durumlarda) sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK 5/2-(c));

• Ödemeleri yönetme: Bize sağlamış olduğunuz finansal bilgileri ve bu bilgilerin içerdiği kişisel verileri, bu bilgileri doğrulamak, işlemleri tamamlamak ve sizinle sözleşmemizi gerçekleştirmek amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK 5/2-(c));

• Ticari elektronik ileti gönderme: Onayınız olması halinde sizlere pazarlama bilgileri, ürün önerileri ve diğer işlem dışı iletişimleri (ör. pazarlama bültenleri, telefonla pazarlama aramaları) iletmek amacı ile açık rızanıza dayalı olarak (KVKK 5/1).

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

• Hizmetlerimiz hakkında ek bilgi almakla ilgilendiğinizi belirttiğiniz durumlarda (Örneğin; kullanıcı desteği talep ettiğinizde (Robokobi'yi deneyin); “Bize Ulaşın” veya benzer özelliklerimizi kullandığınızda veya e-bülten almak için kaydolduğunuzda);

• Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemiz aracılığıyla satın alma işlemlerini gerçekleştirdiğinizde;

• Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız ve bunlara ilişkin olarak bizden teknik destek talep ettiğiniz durumlarda;

• Ofislerimizi ziyaret ettiğinizde veya e-posta, telefon görüşmesi veya faks dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;

bizimle iletişime geçtiğiniz ve bizim sizlerle iletişime geçtiğiniz durumlarda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Robokobi tarafından, yukarıda belirtilen kişisel veriler, açık rıza vermeniz halinde,  Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen yurtdışına aktarım koşulları uyarınca verilerinizin serverlarda saklanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, uygulama hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli diğer teknik ve alt yapı niteliklerinin sağlanması amaçlarıyla gerekli hizmetleri aldığımız yurt dışında bulunan üçüncü taraf şirketlere veri işleyen sıfatıyla aktarılmaktadır.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

5. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerini Kanun’un 13’üncü maddesinde ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Robokobi’ye iletebilirsiniz.  

Talebiniz Robokobi tarafından en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda “KVKK Başvuru Formu” doldurarak Robokobi’ye şahsen, noter vasıtasıyla, iadeli taahhtülü posta veya kayıtlı elektronik posta (KEP) ile başvurabilirsiniz.

 

Robokobi Bilişim A.Ş.

Hemen Dene İletişim